Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Tee ideastasi totta!

Jaa tämä artikkeli

Hankkeiden valintakriteerit 2023 - 2027

Valintakriteerit on jaettu seuraavasti

  • Hyväksyttävyyskriteerit: Kaikille hankkeille pakolliset valintakriteerit, joiden tulee täyttyä, jotta hanke käsitellään.
  • Kaikille hanketyypeille (kehittämishankkeet, yritystuet, pienhankkeet) yhteiset valintakriteerit
  • Hanketyypin (kehittämishankkeet, yritystuet) omat valintakriteerit

Jotta hanke voidaan rahoittaa, sen tulee läpäistä kaikki hyväksyttävyyskriteerit ja sen lisäksi saada vähintään 2 pistettä hanketyyppien yhteisistä valintakriteereistä ja hanketyypin omista valintakriteereistä. Hanketyyppien yhteisistä valintakriteereistä ja hanketyypin omista kriteereistä voi saada 0-3 pistettä/kriteeri. Yhteensä pisteitä voi saada 21 pistettä (hanketyyppien yhteiset kriteerit 10 pistettä ja yritystukien ja kehittämishankkeiden omat kriteerit 11 pistettä).

Rahoituksen saaminen edellyttää myös sitä, että hakijan ja hakemuksen tukiedellytykset täyttyvät. Tukiedellytykset perustuvat Leader Länsi-Saimaan strategiaan, Suomen CAP-suunnitelmaan sekä kansalliseen lainsäädäntöön.

Hankkeiden saamat kriteerit määritellään hallituksen kokouksessa hankkeen rahoituksesta päätettäessä.

Pienhankkeiden (yritysten kehittämis- ja käynnistystuet, maatalouden kokeilutuki, yhdistysten pienhankkeet) valintakriteerit ovat samat. Tarvittaessa kriteerien määräytymisperusteita tarkennetaan myöhemmin.

Hyväksyttävyyskriteerit

(Kaikille hankkeille pakolliset valintakriteerit, joiden tulee täyttyä, jotta hanke käsitellään.)

Strategianmukaisuus

Hanke on Leader Länsi-Saimaan strategian mukainen ja edistää strategian tavoitteiden toteutumista.

Asukaslähtöisyys ja omaehtoisuus

Hanke perustuu paikallisiin tarpeisiin. Hanke on asukkaiden (tai yrittäjän) tarpeiden mukainen ja hakija on sitoutunut sen toteuttamiseen. Hankkeen suunnittelevat ja toteuttavat paikalliset asukkaat (tai yrittäjä). Tai hankkeen hyödynsaajana ovat paikalliset toimijat, yritykset ja asukkaat, jotka osallistuvat hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Toteutuskelpoisuus

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat realistiset ja toteuttamiskelpoiset. Hankkeen budjetti on realistinen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, aikataulu on realistinen. Hankesuunnitelma on selkeä ja sillä on mitattavat ja saavutettavissa olevat tulokset.

Taloudelliset edellytykset

Hakijalla on riittävät taloudelliset resurssit hankkeen läpiviemiseksi. Hankkeen koko on mitoitettu hakijan taloudellisiin ja henkilöresursseihin niin, että tavoitteet ovat realistisesti saavutettavissa. Yksityisrahoitusta on riittävästi ja väliaikaisrahoitus hoituu.

Taidolliset edellytykset

Hakijalla on edellytykset hankkeen toteuttamiseen ja hallinnoimiseen: riittävä osaaminen ja ammattitaito.

Kaikille hanketyypeille yhteiset valintakriteeerit (max 10 pistettä)

Hanke luo uusia palveluita, tuotteita ja toimintatapoja, 0-2 pistettä

0=ei lainkaan tai vähän: Hanke tuo paikallisesti lisäarvoa toimintaan, tuotteisiin tai palveluihin tai kehittää toimintatapoja (hanke ei ole hanke, ellei se sisällä jotain uutta toimintaa).
1= jonkin verran. Hanke luo uusia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja, jotka lisäävät alueen elinvoimaa tai tuovat lisätoimeentuloa.
2= paljon. Hanke on erittäin innovatiivinen. Se luo uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, joille vertailukohtia on haettava muualta Suomesta tai kansainvälisesti.

Hanke ottaa käyttöön ilmastoystävällisiä tuotteita, palveluita ja toimintatapoja tai edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista, 0-3 pistettä

0 = ei lainkaan
1 = vähän: lisää energiatehokkuutta tai energiansäästöä (mm. ilmalämpöpumput, tiivistykset) tai edistää uusiutuvan energian ja teknologian käyttöönottoa, edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista
2 = jonkin verran: ottaa käyttöön uusia energiatehokkaita, ilmastoystävällisiä koneita, laitteita tai toimintatapoja, ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa
3 = paljon: luo uusia ympäristöystävällisiä tuotteita, palveluita ja toimintatapoja

Parantaa ympäristön tilaa ja lisää sen hyvinvointia, 1 piste

Lisää luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa, estää luontokatoa.

Lisää paikallisten resurssien käyttöä (raaka-aineet, tuotteet, palvelut, kulttuuri, osaaminen, luonto yms.), 1 piste

Hanke hyödyntää paikallisia raaka-aineita, tuotteita ja palveluita tai paikallista kulttuuria. Mahdollistaa luontokohteiden paremman saavutettavuuden. Hanke nostaa paikallisten raaka-aineiden jalostusastetta tai edistää tuotekehittelyä

Edistää matkailua, 1 piste

Hanke tuo alueelle matkailijoita tai palvelee heitä. Hanke täydentää / kehittää alueen matkailutarjontaa.

Yritys sijoittuu tai kehittämishanke kohdistuu hama- tai ydinmaaseudulle, 1 piste

Yritys sijoittuu harvaan asutulle maaseudulle tai ydinmaaseudulle (Kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan). 

Villi kortti, 1 piste

Hanke on huippujuttu! Hanke on hyvä ja vaikuttava, mutta valintakriteerit eivät huomioi sen kaltaisia hankkeita riittävän hyvin.

Hanketyyppien omat valintakriteerit / kehittämishankkeet (max 11 pistettä)

Kannustaa asukkaita yrittäjyyteen, 1 piste

Hanke lisää tietoisuutta yrittäjyydestä, tuo esille yrittäjyysvaihtoehtoja / mahdollisuuksia yrittäjyyteen tai lisää yhteisöjen elinkeinotoimintaa (ml. sosiaalinen, yhteiskunnallinen yrittäjyys).

Lisää yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien osaamista, 1 piste

Koulutus, yrittäjien osaamisen lisääminen, edistää yritys- tai yritysryhmähankkeiden syntymistä

Osallisuus / yhteisöllisyys, 1 piste

Hanke lisää ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hanke lisää väestöryhmien (eri ikäryhmät, vapaa-ajan asukkaat, tulomuuttajat, maahanmuuttajat) vuorovaikutusta, hanke tuo uusia ihmisiä mukaan kehittämistyöhön (tulomuuttajat, vapaa-ajan asukkaat, nuoret) tai vahvistaa merkittävästi yhteisöllistä toimintaa. Hankkeessa tulee määritellä konkreettiset keinot, miten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisätään.

Nuoret (alle 30 v) osallistuvat toimintaan, 0-2 pistettä

0=ei lainkaan, 1= kohderyhmänä, 2=hakijoina / toimijoina.

Edistää lasten ja alle 30-vuotiaiden nuorten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia, 1 piste

Edistää nuorten omaehtoista toimintaa, nuorten toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia ja nuorten viihtymistä alueella. Vahvistaa nuorten hyvinvointia (mm. harrastusmahdollisuudet). Antaa lapsille ja nuorille positiivisia kokemuksia, tuo nuorille näkyviin maaseudun työ- ja harrastusmahdollisuuksia.

Investoinneissa 1 % rakennuskustannuksista taiteeseen tai kulttuuriin, 1 piste

1 % investointien rakennuskustannuksista kohdistuu taiteeseen tai kulttuuriin (ns. prosenttiperiaate). Voi sisältää myös talkoilla tuotettua taidetta. 

Edistää älykkäiden ratkaisujen / toimintatapojen käyttöönottoa, monipaikkaisuutta, 1 piste

Lisää asukkaiden osaamista, paikkariippumattomuutta. Mahdollistaa uusien ratkaisujen (esim. digitaalisten) käyttöönottoa. Parantaa palveluita ja niiden saatavuutta. Lisää etätyömahdollisuuksia.

Lisää yhteisten tilojen käyttöastetta, 1 piste

Tilojen käyttömahdollisuudet ja käyttöaste lisääntyvät merkittävästi (esim. talvikäyttö tai kokonaan uusi käyttömahdollisuus). Pitää olla merkittävää lisäystä (ikkunoiden tiivistys tms. ei riitä). Uusien rakennettavien tilojen kohdalla harkitaan tilojen tarpeellisuus.

Hanke lisää toimijoiden yhteistyötä tai hakija on aktiivinen verkostotoimija, 0-2 pistettä

0 = ei lainkaan
1 = toimija löytää hankkeen myötä uuden yhteistyökumppanin tai sillä on jo kiinteää yhteistyötä vähintään yhden toimijan kanssa. Yhteistyöstä oltava molemminpuolista hyötyä. Hanke kohtauttaa uusia ihmisryhmiä (esim. ikäryhmät, maahanmuuttajat).
2 = Yhteistyö ylittää ala- tai aluerajoja (esim. eri alojen toimijat, oppilaitosyhteistyö, julkisyhteisöt, alueen rajat ylittävä yhteistyö, kv. yhteistyö.), tai toimijalla on jo useita toimivia yhteistyösuhteita.

Hanketyyppien omat valintakriteerit/ Yritystuet (max. 11 pistettä)

Yrittäjä kuuluu marginaaliryhmään, 1 piste
(nuoret, maahanmuuttajat, naiset ym.)
Yritys työllistää erityisryhmiä, 1 piste
(nuoret, maahanmuuttajat ja muut vaikeasti työllistyvät)
Monipuolistaa ja vahvistaa yrityksen toimeentulomahdollisuuksia, 1 piste
Toiminta monipuolistuu ja sillä on positiivisia vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Pisteen saavat olemassa olevat yritykset, jotka kehittävät toimintaansa.
Syntyy uusia työpaikkoja tai työtilaisuuksia, 0-3 pistettä

0= ei
1 =vähän, osa-aikaisia, alle 1 htv
2 = jonkin verran, 1 htv
3 = paljon, yli 1 htv

Yrityksen tai sen tuotteiden / palveluiden merkitys on paikallisesti merkittävä, 1 piste

Yritys lisää alueen pito- ja vetovoimaa (esim. työpaikkojen määrä tai alueelle tärkeät lähipalvelut)

Hanke lisää toimijoiden yhteistyötä tai hakija on jo aktiivinen verkostotoimija, 0-2 pistettä

0 = ei lainkaan

1 = yritys löytää hankkeen myötä vähintään yhden uuden yhteistyökumppanin (myös alihankkijasuhteet) tai yrityksellä on jo toimivaa yhteistyötä vähintään yhden kumppanin kanssa. Yhteistyöstä on oltava molemminpuolista hyötyä.

2 = Useita uusia yhteistyösuhteita tai yhteistyö ylittää ala- tai aluerajoja (esim. eri alojen yrittäjät, oppilaitos, alueen rajat ylittävä yhteistyö). Tai hankkeessa hyödynnetään useita olemassa olevia yhteistyösuhteita.